Avís Legal


INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE
Associació de veïns i veïnes Joan Maragall del Guinardó
FINALITAT
Donar compliment al contracte associatiu que uneix a la persona sòcia amb l’Associació i informar sobre les activitats i projectes que l’entitat desenvolupa,  així com de notícies relacionades amb problemàtiques veïnals i d’activitats al barri o a la ciutat.
LEGITIMACIÓ
El tractament de les dades està legitimat per l’execució del contracte associatiu i pel consentiment exprés de l’interessat.
DESTINATARI
Els destinataris són els departaments de l’entitat. Les dades facilitades no seran cedides a terceres persones, llevat consentiment exprés de la persona interessada.
DRETS
A informar, accedir, rectificar, supressió (oblit), oposició, limitació i portabilitat, i la resta de drets legalment reconeguts
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre la protecció de dades a la nostra web http://avvguinardo-joanmaragall.blogspot.com/ Avís legal/política de privacitat,  o demanar una còpia a l’entitat.

PÓLITICA DE PRIVACITAT (PROTECCIÓ DE DADES)
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, a continuació s’indica la política de privacitat de les dades personals que hagin estat facilitades a l’Associació de veïns i veïnes Joan Maragall del Guinardó a través de qualsevol mitjà, incloent el format en paper o electrònic:
Qui és el responsable de les dades personals facilitades?
IDENTITAT
Associació de veïns i veïnes Joan Maragall del Guinardó
CIF
G58326869
ADREÇA
C/ de la Bisbal 40. 08041 BCN
TELEFON
933.477.310
CORREU ELECTRONIC DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Per a quines finalitats s’empraran aquestes dades i durant quant temps?
OBJECTIU
La informació facilitada té per objecte executar el contracte associatiu existent entre el Responsable del Tractament i l’interessat, així com també l’exercici dels drets i obligacions que se’n deriven de la seva relació amb l’entitat.
També serviran per informar sobre les activitats i projectes que l’entitat desenvolupa. Els tractaments que podem fer són:
-butlletí de notícies
-invitacions a actes i esdeveniments
-sol·licitar la participació en activitats puntuals
-gestionar la seva participació en un projecte i/o prestar el servei que ens ha sol·licitat
En cas que la persona no tingui la condició de soci, les dades facilitades només es faran servir per donar resposta a les sol·licituds formulades per qualsevol persona  i remetre-li informació de l’entitat.
Les dades facilitades no s’empraran per elaborar perfils.
En cas que les dades facilitades es volguessin emprar per altres fins dels descrits anteriorment, s’informarà a la persona interessada de la nova finalitat als efectes que presti el seu consentiment.
Als efectes de complir el principi establert a l’article 5.1 lletra d) del Reglament anteriorment citat, la persona que facilita les dades garanteix que les mateixes són veraces, exactes i actuals, responsabilitzant-se de qualsevol inexactitud que pogués existir i obligant-se a comunicar al Responsable de Tractament qualsevol modificació que es pogués produir, a la menor brevetat possible, per tal de donar compliment a les finalitats establertes en aquesta política de privacitat.
DURADA
Les dades personals proporcionades es conservaran sempre que la relació entre l’ASSOCIACIÓ i la persona interessada estigui vigent. Finalitzada aquesta, les dades personals no es cancel·laran fins que la persona interessada (o la seva representació legal) exerceixi el dret de supressió reconegut en aquesta política de privacitat.

Per quin motiu haig de comunicar les meves dades?
La base legal de la legitimació pel tractament de les dades facilitades a l’Associació de veïns i veïnes Joan Maragall del Guinardó és el consentiment exprés de la persona interessada i, si procedeix, l’execució del contracte associatiu subscrit amb el Responsable del Tractament.

Qui tindrà accés a les meves dades personals?
Les dades facilitades no seran cedides a terceres persones, llevat d’obligació legal o consentiment exprés.

Quins drets tinc?
Qualsevol persona (o el seu representant legal) pot exercitar davant l’ASSOCIACIÓ els següents drets que li són reconeguts per la normativa de protecció de dades, que seguidament s’indiquen.
Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, la persona afectada podrà remetre una sol·licitud a l’entitat, a l’adreça indicada a l’apartat “RESPONSABLE DEL TRACTAMENT” o bé a través d’un correu electrònic a: avvjoanmaragalldelguinardo40@gmail.com . Per l’exercici d’aquests drets, la persona sol·licitant haurà d’acreditar la seva identitat, ja sigui amb el seu DNI o el NIE, corresponent.
Igualment, si es consideressin vulnerats els seus drets, la persona interessada té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos, amb domicili a 28001 - Madrid, carrer Jorge Juan, 6 (més informació a www.agpd.es ).
Dret d’accés
Dret a conèixer si l’ASSOCIACIÓ està tractant o no les seves dades personals. En cas afirmatiu, l’ASSOCIACIÓ ha de proporcionar la informació relativa a les dades, destinataris, finalitats categories de les dades, així com també el possible exercici dels drets que li corresponguin.
Dret a la portabilitat
Dret de la persona afectada (o els seus representants legals) a rebre una còpia de les dades de l’ASSOCIACIÓ en format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica; que els podrà transmetre a una altre responsable.
Dret de rectificació
Dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes o a completar les dades errònies.
Dret de supressió
Dret de la persona interessada a obtenir la supressió, sense dilacions, de les seves dades personals quan, entre d’altres causes, ho sol·liciti la persona afectada.
Dret d’oposició
Dret de la persona interessada a que les seves dades no siguin tractades o que es cessi en el seu tractament de les dades facilitades.
Dret de limitació
Dret de la persona afectada a que les seves dades siguin tractades únicament amb una finalitat concreta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada